Kvkk

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Havza Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Havza Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İnternet Adresi : www.havza.bel.tr

Telefon Numarası : 0 362 714 40 85

E-Posta Adresi : havzabelediyesi@hotmail.com

KEP Adresi : havzabelediyesi@hs01.kep.tr

Adres : Havza Belediye Başkanlığı

25 Mayıs Mh. Cami Sk. No:1     HAVZA/SAMSUN

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İşlemeye konu Kişisel Verileriniz;

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü;

Sürekli İşçi Başvuru Süreci (Ad/Soyad, Tckn, Baba Adı, Doğum Yeri/Tarihi, Telefon Numarası, Adres Bilgisi, Mezuniyet Durum Bilgisi, Değerlendirme Sonucu Bilgileri)

4b Sözleşmeli Personel Başvuru Süreci (Ad/Soyad, Doğum Yeri/Tarihi, Anne/Baba Adı, Tckn, Cinsiyet, Kimlik Bilgileri, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Bilgisi (İl/İlçe), Medeni Durum Bilgisi, Uyruk, Askerlik Durum Bilgisi (Er/Yedek Subay/ Bedelli/Yaptı (Sevk Tarihi/Terhis Tarihi)/Tecilli (Tecil Tarihi/Nedeni)/Muaf(Tarihi/Nedeni), Askerlik Durum Belgesi Bilgileri, Fotoğraf, Adli Sicil Kaydı Bilgileri (Var/Yok, Hakkınızda Kanunu Ve/Veya Cezai Takibat Yapıldı Mı?, Açıklama), Sağlık Durum Bilgileri (Çalışmaya Engel Durum Var/Yok/Özür Oranı), Öğrenim Bilgisi (Okul Adı, Bölümü, Mezuniyet Tarihi), Sertifika/Kurs Ve Diğer Mesleki Belgelerin Bilgileri (Belge Adı, Alınan Kurum/Firma, Edinme Tarihi), Çalışma Bilgileri (İş Yeri Adı, Unvanı, Ssk/Bağkur/Emekli Sicil No, Başlama/Bitiş Tarihi), Başka Bir Kurumda Sözleşmeli Personel Olarak Hizmetinin Olup Olmadığı Bilgisi, Varsa Ayrılış Tarihi ve Nedeni, Diploma Veya Geçici Mezuniyet Belgesi Bilgileri, Kpss Sonuç Belgesi Bilgileri (Puan/Sıralama), Hizmet Belgesi Bilgileri (Çalıştığı Kurum, Görevi, Unvanı, Sicil No, Emekli Sicil No, Askerlik Durumu, İşe Başlama Tarihi), Sertifika Bilgileri, İkametgâh Adresi, Cep/Ev Telefon Numarası, E-Posta)

Diğer Kurumlardan Naklen Atanma Başvuru Süreci (Ad/Soyad, TCKN, Adres Bilgisi, Telefon Numarası, Askerlik Durum Bilgisi (Yaptı/Tecilli/Muaf), Özgeçmiş Bilgileri, Çalıştığı Kurum Bilgisi, Görevi, Unvanı, Hizmet Belgesi Bilgileri (Çalıştığı Kurum, Görevi, Unvanı, Sicil No, Emekli Sicil No, Askerlik Durum Bilgisi, İşe Başlama Tarihi), Öğrenim Durum Bilgisi)

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen,

“a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

KVK Kanunu’nun 5/1. Maddesinde öngörülen; “Açık rızasının alınması”,

KVK Kanunu’nun 5/2. Maddesinde öngörülen;

f) “ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayalı olarak,

Belediye işe alım ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,

Adayın niteliğinin, tecrübesinin ve açık pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi,

Görüşme sonunda iştihamın gerçekleşmesi halinde iş sözleşmesinin akdedilmesi,

Görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmemesi durumunda, adayın açık rıza vermesi halinde ileride adayın uygun bir pozisyon için görüşmeye çağrılması,

İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerinin karşılanması,

İşe alım ilkelerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,

Personel adaylarının yerleştirilmesi için gerekli iç ve dış iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Mülakat süreçlerinin organizasyonu ve değerlendirme yapılması,

Başvurunun değerlendirilmesi ve başvuru sonucunun bildirilmesi,

HAVZA BELEDİYE BAŞKANLIĞI  olarak kişisel verilerinizi, çalışan adayı- işveren adayı hukuki ilişkisi içerisinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması sebebiyle aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz;

 • Yeni personel istihdam edilmesi,
 • HAVZA BELEDİYE BAŞKANLIĞI‘nın iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,
 • Personel adaylarının incelenmesi ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi,
 • Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişiler ile tarafınıza ait verilerin ve bilgilerin teyit edilmesi,
 • Aday olunan pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi,
 • Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması,
 • Şirket merkezinin bulunduğu HAVZA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’na giriş çıkışın temin edilmesi
 • Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi,
 • İletişimin sağlanması,
 • Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde; yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu, çalışan adaylarının Şirket’e e-posta, kargo, faks, internet sitesi kanalları, referans veya benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişleri ile istihdam veya danışmanlık şirketleri vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru menfaat ile bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

Ayrıca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, HAVZA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ nın hizmetlerini geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Kişisel verilerin saklanma yöntemi;

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır.  HAVZA BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile ………………………….. veri akışlarından çıkarılacaktır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; güvenliğiniz ve şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar, Havza Belediye Başkanlığı nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler ve temsilcilerimize ile paylaşılabilir. Havza Belediye Başkanlığı  veri Sorumlusu sıfatı ile işlediği çalışan adaylarına ait kişisel verileri referans gösterilen kişilere genel olarak çalışan aday profilinin şirket operasyonuna yatkınlığının tespiti amacıyla aktarmaktadır.

5. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya havzabelediyesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
 • İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.