BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
Adı :
Murat
Soyadı :
İkiz
İlçesi :
Havza
Dönemi :
Dönem
Eğitim Durumu :
Üniversite
Özgeçmişi:
1961 yılında Samsun İli Havza İlçesi Arslançayırı Köyü'nde doğdu. İlk, orta, lise tahsilini Havza'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Aile şirketlerinin hem kurucusu, hemde yöneticiliğini yaptı. Evli ve 5 çocuk babasıdır. 1992 yılında avukatlık hizmetine başlayıp 12 yıl hukukçu olarak Havza’ya hizmet etti. 2001 yılında Ak Parti kuruluşunda Ankara’ya Kurucular Kuruluna başvurdu. Daha sonra Samsun ve Havza teşkilatlarının kurulmasında çalıştı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde Ak Parti Samsun milletvekili aday adayı oldu. 2003 Yılında yapılan AK Parti il kongresinde il yönetim kurulu üyesi oldu. 2004 yerel seçimlerinde de Havza Belediye Başkanı olarak görevine başladı. Halen Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Av. Murat İKİZ

Havza Belediye Başkanı
GÖREVLERİ
a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
c) Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak.
d) Bu Kanunla Büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.
e) Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, Büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak.
f) Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla, Büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.
h) Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde Büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek.
i) Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek.
j) Gerektiğinde bizzat nikâh kıymak.
k) Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden Büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
l) Gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe veya ilk kademe belediye başkanına devretmek.
m) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluşturmak.
Büyükşehir belediyelerinin 7 nci maddeye göre ilçe ve alt kademe belediyelerine görevlerini devretmeleri için Büyükşehir belediye başkanının uygun görüşü aranır.
MAİL GİRİŞİ